Vergelijkend onderzoek naar bezoldigingsregelingen en bezoldigingscontracten

In 2007 begon mijn relatie met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg met een vergelijking van de verschillende regelingen en contracten, die ter tafel lagen voor onderhandelingen. Dit vergelijkend onderzoek was in het kader van de inkadering van salarissen binnen de Balkenendenorm.

Groot onderzoek naar het functioneren van Raden van Toezicht in de zorg

Als vervolg op dit onderzoek, heeft de NVTZ mij gevraagd een enquête op te stellen die zou worden samengevoegd met de grote enquête 2008, naar het functioneren van raden van toezicht. De controle op de salariëring van ziekenhuisdirecteuren was daar een onderdeel van.

Eind 2008 werd mij gevraagd de enquête verder uit te werken, web based te maken en af te nemen, het onderzoek verder op te zetten en vorm te geven, statistisch te verwerken en een rapport te schrijven. Begin 2009 startte het onderzoek met het opzetten van een webenquête. In juni 2009 heb ik presentatie gegeven op de jaarvergadering van de NVTZ en later die maand het rapport geschreven. In augustus 2009 is dit rapport in druk verschenen.

Rollen

Methodoloog

Ik het onderzoek opgezet, de vragen gemaakt en aangescherpt, zodat de antwoorden bruikbaar zouden zijn voor beleidsmaatregelen van de toezichthouders. Daarnaast heb ik het onderzoek gepland. Ik heb daar rekening moeten houden met het gebruiksgemak, zodat de respons van toezichthouders hoog zou zijn.

Manager

Het onderzoek moest als gepand worden uitgevoerd, waarbij ik de automatisering van de vragenlijst in banen heb geleid, en de functionele eisen aan de web-enquête heb opgesteld, getoetst en vastgesteld. Daarna kon de web-enquete worden ontwikkeld en afgenomen.

Onderzoeker

Na de sluitingsdatum heb ik de digitaal aangeleverde antwoorden geschikt gemaakt voor verwerking met SPSS en soms in Excel.
Op de jaarvergadering van de NVTZ heb ik de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Later heb ik een uitvoerige rapportage geschreven, die een spiegel was voor de toezichthouders en bloot legde waaraan moest worden gewerkt.

Terug